Định cấu hình danh sách cho phép nhắn tin gốc

Cho phép bạn chỉ định máy chủ nhắn tin gốc không bị đưa vào danh sách cấm.

Giá trị danh sách cấm * nghĩa là tất cả máy chủ nhắn tin gốc đều bị đưa vào danh sách cấm và chỉ có máy chủ nhắn tin gốc được liệt kê trong danh sách cho phép mới được tải.

Theo mặc định, tất cả các máy chủ nhắn tin gốc đều được đưa vào danh sách cho phép nhưng nếu tất cả các máy chủ nhắn tin gốc đã bị đưa vào danh sách cấm theo chính sách thì có thể sử dụng danh sách cho phép để ghi đè chính sách đó.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Tên của các máy chủ nhắn tin gốc cần xóa khỏi danh sách cấm

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)