பயனர் இயக்க அல்லது முடக்கக்கூடிய செருகுநிரல்களின் பட்டியலைக் குறிப்பிடுக

Google Chrome இல் பயனர் இயக்கக்கூடிய அல்லது முடக்கக்கூடிய செருகுநிரல்களின் பட்டியலைக் குறிக்கிறது.

சிறப்புக் குறி எழுத்துகுறிகளான '*' மற்றும் '?' ஆகியவற்றைத் தன்னிச்சையான எழுத்துக்குறிகளின் வரிசையுடன் பொருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தலாம். '*' ஆனது தன்னிச்சையான எண்ணிக்கையிலான எழுத்துக்குறிகளுடன் பொருந்துகிறது, ஆயினும் '?', விருப்பமான ஒற்றை எழுத்துக்குறியுடன் பொருந்துகிறது, அதாவது பூஜ்ஜியம் அல்லது ஒன்று போன்ற எழுத்துக்குறிகளுடன் பொருந்துகிறது. முடிவு எழுத்துக்குறி '\' ஆகும், சரியான '*', '?', அல்லது '\' எழுத்துக்குறிகளுடன் பொருத்துவதற்கு, அவற்றின் முன்னால் '\' ஐ இடலாம்.

இந்த அமைப்பை நீங்கள் இயக்கினால், Google Chrome இல் செருகுநிரல்களின் குறிப்பிட்ட பட்டியலைப் பயன்படுத்தலாம். DisabledPlugins இல் உள்ள வடிவத்துடன் செருகுநிரல் பொருந்தினாலும், அவற்றைப் பயனர்கள் 'about:plugins' இல் இயக்கலாம் அல்லது முடக்கலாம். பயனர்கள் DisabledPlugins, DisabledPluginsExceptions மற்றும் EnabledPlugins ஆகியவையில் உள்ள எந்த வடிவத்துடனும் பொருந்தாத செருகுநிரல்களையும் இயக்கலாம் மற்றும் முடக்கலாம்.

இந்தக் கொள்கை கண்டிப்பான செருகுநிரல் தடுப்புப்பட்டியலை அனுமதிக்க உருவாக்கப்பட்டது, அதாவது இதில் 'DisabledPlugins' பட்டியலில் எல்லா செருகுநிரல்களையும் முடக்கு '*' அல்லது எல்லா Java செருகுநிரல்களையும் முடக்கு '*Java*' போன்ற சிறப்புக்குறி உள்ளீடுகள் இருக்கும் ஆனால் 'IcedTea Java 2.3' போன்ற சில குறிப்பிட்ட பதிப்பை மட்டும் இயக்க நிர்வாகி விரும்புகிறார் என்பது போன்ற நிலைகளில் பயன்படுத்த உருவாக்கப்பட்டது. இந்தக் கொள்கையில் இந்தக் குறிப்பிட்ட பதிப்புகளைக் குறிப்பிடலாம்.

செருகுநிரல் பெயர் மற்றும் செருகுநிரலின் குழுப்பெயர் ஆகிய இரண்டிற்கும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில்கொள்ளவும். about:plugins இல் ஒவ்வொரு செருகுநிரல் குழுவும் தனித்தனி பிரிவில் காண்பிக்கப்படுகின்றன; ஒவ்வொரு பிரிவிலும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செருகுநிரல்கள் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக "Shockwave Flash" செருகுநிரலானது "Adobe Flash Player" குழுவிற்குச் சொந்தமானது, மேலும் அந்தச் செருகுநிரலுக்குத் தடுப்புப்பட்டியலில் இருந்து விதிவிலக்கு அளிக்கப்படவிருந்தால், விதிவிலக்குகள் பட்டியலில் அந்த இரண்டு பெயர்களுக்கும் ஒரு பொருத்தம் இருக்க வேண்டும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் இருந்தால் 'DisabledPlugins' இல் உள்ள வடிவங்களுடன் பொருந்தும் எந்தச் செருகுநிரலும் பூட்டப்பட்டு முடக்கப்படும் மேலும் பயனரால் அவற்றை இயக்க முடியாது.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
முடக்கப்பட்ட செருகுநிரல்களின் பட்டியலின் விதிவிலக்குகளுக்கான பட்டியல்

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPluginsExceptions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)