അനുവദിച്ച അപ്ലിക്കേഷൻ/വിപുലീകരണ തരങ്ങൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക

ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച ആപ്പ് /വിപുലീകരണ തരങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

ഈ ക്രമീകരണം Google Chrome-ൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച വിപുലീകരണ/ആപ്‌സ് തരങ്ങളെ വൈറ്റ്‌ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു. മൂല്യം സ്‌ട്രിംഗുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ്, അവ ഓരോന്നും ഇനിപ്പറയുന്നവയിലൊന്നായിരിക്കും: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". ഈ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി Google Chrome വിപുലീകരണങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കാണുക.

ExtensionInstallForcelist മുഖേന നിർബന്ധിതമായി ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്യേണ്ട വിപുലീകരണങ്ങളിലും ആപ്‌സുകളിലും ഈ നയം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഈ ക്രമീകരണം കോൺഫിഗർ ചെയ്‌തെങ്കിൽ, ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വിപുലീകരണങ്ങൾ/ആപ്‌സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യില്ല.

ഈ ക്രമീകരണം കോൺഫിഗർ ചെയ്യാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ, അംഗീകരിക്കാവുന്ന വിപുലീകരണ/ആപ്പ് തരങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കില്ല.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ച വിപുലീകരണ/അപ്ലിക്കേഷൻ തരങ്ങൾ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)