ഉപയോക്തൃ ശ്രദ്ധയോടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌ത ആപ്‌സിന്റെയും വിപുലീകരണങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക


Specifies a list of apps and extensions that are installed silently,
without user interaction, and which cannot be uninstalled by the
user. All permissions requested by the apps/extensions are granted
implicitly, without user interaction, including any additional
permissions requested by future versions of the app/extension.
Furthermore, permissions are granted for the
enterprise.deviceAttributes and enterprise.platformKeys extension
APIs. (These two APIs are not available to apps/extensions that are
not force-installed.)

This policy takes precedence over a potentially conflicting
ExtensionsInstallBlacklist policy. If an app or extension that
previously had been force-installed is removed from this list, it is
automatically uninstalled by Google Chrome.

For Windows instances that are not joined to an Active Directory
domain, forced installation is limited to apps and extensions listed
in the Chrome Web Store.

Note that the source code of any extension may be altered by users via
Developer Tools (potentially rendering the extension
dysfunctional). If this is a concern, the DeveloperToolsDisabled
policy should be set.

Each list item of the policy is a string that contains an extension ID
and an "update" URL separated by a semicolon (;). The extension ID is the 32-letter string
found e.g. on chrome://extensions when in
developer mode. The "update" URL should point to an Update Manifest
XML document as described at https://developer.chrome.com/extensions/autoupdate. Note
that the "update" URL set in this policy is only used for the initial
installation; subsequent updates of the extension employ the update
URL indicated in the extension's manifest.

For example, gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp;https://clients2.google.com/service/update2/crx
installs the Chrome
Remote Desktop app from the standard Chrome Web Store "update"
URL. For more information about hosting extensions, see: https://developer.chrome.com/extensions/hosting.

If this policy is left not set, no apps or extensions are installed
automatically and the user can uninstall any app or extension in Google Chrome.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
ഉപയോക്തൃ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്യേണ്ട വിപുലീകരണ/ആപ്പ് ഐഡികളും അപ്‌ഡേറ്റ് URL-കളും

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallForcelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)