குறைந்தபட்ச SSL பதிப்பு இயக்கப்படும்

எச்சரிக்கை: பதிப்பு 43க்குப் பின் SSLv3 ஆதரவு Google Chrome இலிருந்து முழுமையாக அகற்றப்படும் (ஜூலை 2015 இல்), இந்தக் கொள்கையும் அதே நேரத்தில் அகற்றப்படும்.

இந்தக் கொள்கை உள்ளமைக்கப்படாவிட்டால் Google Chrome 39 இல் இயல்புநிலைக் குறைந்தபட்சப் பதிப்பான SSLv3ஐயும் அதற்குப் பின் வெளியிடப்பட்ட பதிப்புகளில் TLS 1.0ஐயும் Google Chrome பயன்படுத்தும்.

அல்லது அது பின்வரும் மதிப்புகளில் ஒன்றுக்கு அமைக்கப்படலாம்: "sslv3", "tls1", "tls1.1" அல்லது "tls1.2". அவ்வாறு அமைக்கப்படும் போது, குறிப்பிட்ட பதிப்பை விடக் குறைவான SSL/TLS பதிப்புகளை Google Chrome பயன்படுத்தாது. அங்கீகரிக்கப்படாத மதிப்பு நிராகரிக்கப்படும்.

"sslv3" என்பதில், பெரிய எண் இருந்தாலும், இந்தப் பதிப்பானது "tls1" பதிப்பிற்கு முன்பே வந்ததாகும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
குறைந்தபட்ச SSL பதிப்பு இயக்கப்படும்


 1. SSL 3.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuessl3
 2. TLS 1.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1
 3. TLS 1.1
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.1
 4. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)