Chặn truy cập vào danh sách các URL

Chặn truy cập vào các URL được liệt kê.

Chính sách này ngăn người dùng tải trang web từ các URL được liệt kê trong danh sách cấm. Danh sách cấm cung cấp danh sách các mẫu URL giúp chỉ định các URL nào sẽ bị liệt kê vào danh sách cấm.

Mỗi mẫu URL có thể là mẫu cho các tệp cục bộ hoặc mẫu URL chung. Các mẫu tệp cục bộ có định dạng 'file://path', trong đó đường dẫn sẽ là một đường dẫn tuyệt đối để chặn. Tất cả các vị trí hệ thống tệp có đường dẫn đó là tiền tố sẽ bị chặn.

Mẫu URL chung có định dạng 'scheme://host:port/path'.
Nếu xuất hiện, chỉ giao thức truy cập được chỉ định mới bị chặn. Nếu tiền tố scheme:// không được chỉ định, tất cả giao thức truy cập sẽ bị chặn.
Cần có máy chủ và máy chủ này có thể là tên máy chủ hoặc địa chỉ IP. Tên miền phụ của tên máy chủ cũng sẽ bị chặn. Để ngăn việc chặn tên miền phụ, hãy bao gồm '.' trước tên máy chủ. Tên máy chủ đặc biệt '*' sẽ chặn tất cả các miền.
Cổng tùy chọn là một số cổng hợp lệ từ 1 đến 65535. Nếu không chỉ định cổng nào, tất cả các cổng sẽ bị chặn.
Nếu đường dẫn tùy chọn được chỉ định thì chỉ các đường dẫn có tiền tố đó mới bị chặn.

Có thể xác định các ngoại lệ trong chính sách về danh sách URL cho phép. Các chính sách này chỉ áp dụng cho 1000 mục nhập, các mục tiếp theo sẽ bị bỏ qua.

Lưu ý rằng không nên chặn các URL 'chrome://*' nội bộ vì điều này có thể dẫn đến các lỗi không mong muốn.

Nếu chính sách này không được đặt thì sẽ không có URL nào được liệt kê vào danh sách cấm trong trình duyệt.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Chặn truy cập vào danh sách các URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)