Thiết lập thư mục dữ liệu người dùng

Định cấu hình thư mục mà Google Chrome sẽ sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng.

Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome sẽ sử dụng thư mục được cung cấp bất kể người dùng đã chỉ định cờ '--user-data-dir' hay chưa.

Truy cập http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để xem danh sách các biến có thể sử dụng.

Nếu bạn không đặt chính sách này, đường dẫn hồ sơ mặc định sẽ được sử dụng và người dùng sẽ có thể ghi đè đường dẫn đó với cờ dòng lệnh '--user-data-dir'.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Thiết lập thư mục dữ liệu người dùng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameUserDataDir
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)