Blokowanie uїycia Ochrony prywatnoњci

Profil wі№cza / wyі№cza blokowanie uїycia skіadnika Ochrona prywatnoњci przez uїytkownika. Skіadnik pozwala uїytkownikowi ukrywaж poufne informacje, podczas gdy jest urz№dzenie jest tymczasowo uїywane przez inne osoby. Poufne informacje s№ ukrywane na podstawie listy kontaktуw. Dla poufnych numerуw znajduj№cych siк na liњcie, skіadnik ukrywa nastкpuj№ce rodzaje informacji: wpisy Ochrony prywatnoњci, przychodz№ce, wychodz№ce, przekazywane wiadomoњж SMS, zarejestrowane poі№czenia, poі№czenia przychodz№ce. Jeњli profil jest wі№czony, uїytkownik nie ma moїliwoњci modyfikowaж ustawieс Ochrony prywatnoњci poprzez lokalny interfejs lub raport dziaіania skіadnika. Jeњli uїytkownik sprуbuje zmieniж ustawienia lub wyњwietliж raport Ochrony prywatnoњci, na ekranie zostanie wyњwietlony komunikat informuj№cy uїytkownika o zablokowaniu przez administratora moїliwoњci uїycia skіadnika. Jeїeli profil jest wyі№czony, uїytkownik ma moїliwoњж zmiany ustawieс moduіu Ochrona prywatnoњci oraz przegl№daж raport jego dziaіania.


Obsługiwane na: Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Mobile Settings\Registry\HKLM\Software\Kaspersky Lab\Endpoint8\Policies
Value NameDisablePrivacyProtection
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

Uїycie moduіu Ochrona prywatnoњci przez uїytkownika


endpoint8.admx