Đặt kích thước bộ nhớ cache của đĩa theo byte

Định cấu hình kích thước bộ nhớ cache mà Google Chrome sẽ sử dụng để lưu trữ các tệp đã lưu vào bộ nhớ cache trên đĩa.

Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome sẽ sử dụng kích thước bộ nhớ cache được cung cấp cho dù người dùng đã chỉ định cờ '--disk-cache-size' hay chưa. Giá trị được chỉ định trong chính sách này không phải là ranh giới cứng nhắc mà là một đề xuất cho hệ thống lưu vào bộ nhớ cache, mọi giá trị dưới vài megabyte là quá nhỏ và sẽ được làm tròn lên đến mức tối thiểu hợp lý.

Nếu giá trị của chính sách này là 0, kích thước bộ nhớ cache mặc định sẽ được sử dụng nhưng người dùng không thể thay đổi kích thước đó.

Nếu chính sách này không được đặt, kích thước mặc định sẽ được sử dụng và người dùng có thể ghi đè kích thước đó bằng cờ --disk-cache-size.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Đặt kích thước bộ nhớ cache của đĩa:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDiskCacheSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)