அனுமதிக்கப்படும் பயன்பாடு/நீட்டிப்பு வகைகளை உள்ளமை

எந்தப் பயன்பாடு/நீட்டிப்பு வகைகளை நிறுவுவதற்கு அனுமதிக்கலாம் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துவதோடு, இயக்கநேர அணுகலை வரம்பிடும்.

இந்த அமைப்பு, Google Chrome இல் நிறுவுவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் நீட்டிப்பு/பயன்பாடுகளின் வகைகளையும் அவை தொடர்புகொள்ளக்கூடிய ஹோஸ்ட்டுகளையும் ஏற்புப்பட்டியலில் சேர்க்கும். இதன் மதிப்பு எழுத்துச்சரங்களின் பட்டியலாகும், அவை ஒவ்வொன்றும் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". இந்த வகைகளைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, Google Chrome நீட்டிப்புகள் ஆவணத்தைப் பார்க்கவும்.

ExtensionInstallForcelist மூலம் கட்டாயப்படுத்தி நிறுவ வேண்டிய நீட்டிப்புகளையும் பயன்பாடுகளையும் கூட இந்தக் கொள்கை பாதிக்கும் என்பதை நினைவில்கொள்ளவும்.

இந்த அமைப்பை உள்ளமைத்தால், பட்டியலில் இல்லாத வகையைச் சேர்ந்த நீட்டிப்புகள்/பயன்பாடுகள் நிறுவப்படாது.

இந்த அமைப்புகளை உள்ளமைக்கவில்லை எனில், ஏற்கப்படும் நீட்டிப்பு/பயன்பாட்டு வகைகளில் கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் செயல்படுத்தப்படாது.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
நிறுவப்பட அனுமதிக்கப்படும் நீட்டிப்புகள்/பயன்பாடுகளின் வகைகள்

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)