Định cấu hình loại ứng dụng/tiện ích được cho phép

Kiểm soát các loại ứng dụng/tiện ích được phép cài đặt và giới hạn truy cập thời gian chạy.

Cài đặt này liệt kê các loại tiện ích/ứng dụng được cho phép có thể cài đặt được trong Google Chrome và loại máy chủ lưu trữ mà chúng có thể tương tác. Giá trị là một danh sách chuỗi, mỗi chuỗi phải là một trong số loại sau: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Xem tài liệu về tiện ích Google Chrome để biết thêm thông tin về các loại này.

Xin lưu ý rằng chính sách này cũng ảnh hưởng đến tiện ích và ứng dụng được buộc cài đặt qua ExtensionInstallForcelist.

Nếu cài đặt này được định cấu hình, tiện ích/ứng dụng có loại không nằm trong danh sách sẽ không được cài đặt.

Nếu cài đặt này không được định cấu hình, không có giới hạn về loại tiện ích/ứng dụng được chấp nhận nào được đặt ra.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Các loại tiện ích/ứng dụng được phép cài đặt

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)