Thiết lập thư mục dữ liệu người dùng Google Chrome Frame

Định cấu hình thư mục mà Google Chrome Frame sẽ sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng.

Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome Frame sẽ sử dụng thư mục được cung cấp.

Truy cập http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để xem danh sách các biến có thể sử dụng.

Nếu bạn không đặt cài đặt này, thư mục hồ sơ mặc định sẽ được sử dụng.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Thiết lập thư mục dữ liệu người dùng

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameGCFUserDataDir
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)