ഡിഫോൾട്ട് അല്ലാത്ത പോർട്ടുകളിൽ HTTP/0.9 പിന്തുണ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു

HTTP-യ്‌ക്കായി 80-ഉം HTTPS-ന് 443-ഉം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി ഈ നയം പോർട്ടുകളിൽ HTTP/0.9 പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു.

ഡിഫോൾട്ടായി ഈ നയം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു, എന്നാലത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് https://crbug.com/600352 സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്നു.

ഈ നയം HTTP/0.9 ൽ നിന്ന് നിലവിലെ സെർവറുകളെ മൈഗ്രേറ്റുചെയ്യുന്നതിന് എന്റർപ്രൈസുകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഡിഫോൾട്ടല്ലാത്ത പോർട്ടുകളിൽ HTTP/0.9 പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കപ്പെടും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHttp09OnNonDefaultPortsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)