મૂળ મેસેજિંગ વ્હાઇટલિસ્ટ ગોઠવો

કયા મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સ બ્લેકલિસ્ટને પાત્ર નથી તેનો ઉલ્લેખ કરવાની તમને મંજૂરી આપે છે.

બ્લેકલિસ્ટ મૂલ્ય * નો અર્થ બધા મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સ બ્લેકલિસ્ટેડ છે એવો થાય અને માત્ર વ્હાઇટલિસ્ટમાં સૂચિ થયેલ મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સને જ લોડ કરવામાં આવશે.

ડિફોલ્ટ તરીકે, બધા મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સ વ્હાઇટ લિસ્ટેડ છે, પરંતુ જો નીતિ દ્વારા બધા મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સને બ્લેકલિસ્ટેડ કરવામાં આવેલ હોય, તો તે નીતિને ઓવરરાઇડ કરવા માટે વ્હાઇટલિસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
બ્લેકલિસ્ટમાંથી બાકાત રાખવા માટે મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સના નામ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)