നേറ്റീവ് സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ വൈറ്റ്‌ലിസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക

ഏതൊക്കെ നേറ്റീവ് സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ ഹോസ്റ്റുകളാണ് ബ്ലാക്ക്‌ലിസ്റ്റിന് വിധേയമല്ലാത്തവയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

* എന്ന ബ്ലാക്ക്‌ലിസ്റ്റ് മൂല്യം, എല്ലാ നേറ്റീവ് സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ ഹോസ്റ്റുകളും ബ്ലാക്ക്‌ലിസ്റ്റുചെയ്‌തുവെന്നും വൈറ്റ്‌ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന നേറ്റീവ് സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ ഹോസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ലോഡുചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

എല്ലാ നേറ്റീവ് സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ ഹോസ്റ്റുകളും സ്ഥിരമായി വൈറ്റ്‌ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, എങ്കിലും നയം പ്രകാരം എല്ലാ നേറ്റീവ് സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ ഹോസ്റ്റുകളും ബ്ലാക്ക്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വൈറ്റ്‌ലിസ്റ്റ് ആ നയം അസാധുവാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാനാകും.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
ബ്ലാക്ക്‌ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നേറ്റീവ് സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ ഹോസ്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)