പുതിയ ടാബ് പേജ് URL കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക

ഡിഫോൾട്ട് 'പുതിയ ടാബ് പേജ്' URL കോൺഫിഗർ ചെയ്യുകയും അത് മാറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താവിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുതിയ ടാബുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമ്പോൾ തുറന്നുവരുന്ന പേജാണ് 'പുതിയ ടാബ് പേജ്' (പുതിയ വിൻഡോകളിൽ തുറക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു). ആരംഭത്തിൽ ഏത് പേജ് തുറക്കണമെന്ന് ഈ നയം തീരുമാനിക്കുന്നില്ല. അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് RestoreOnStartup നയങ്ങളാണ്. എങ്കിലും ഹോം പേജും ആരംഭ പേജും പുതിയ ടാബിൽ തുറക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നയം അവയെ ബാധിക്കും.

നയം സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ശൂന്യമാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഡിഫോൾട്ട് പുതിയ ടാബ് പേജ് ഉപയോഗിക്കും.

ആക്‌റ്റീവ് ഡയറക്‌ടറി ഡൊമെയ്‌നിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത Windows ഇൻസ്‌റ്റൻസുകളിൽ ഈ നയം ലഭ്യമല്ല.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
പുതിയ ടാബ് പേജ് URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameNewTabPageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)