Độ trễ tìm nạp tối đa sau khi hủy hiệu lực chính sách

Chỉ định độ trễ tối thiểu bằng mili giây giữa quá trình nhận hủy hiệu lực chính sách và tìm nạp chính sách mới từ dịch vụ quản lý thiết bị.

Việc đặt chính sách này sẽ thay thế giá trị mặc định là 5000 mili giây. Giá trị hợp lệ cho chính sách này nằm trong khoảng từ 1000 (1 giây) đến 300000 (5 phút). Mọi giá trị không nằm trong khoảng này sẽ bị xếp vào ranh giới tương ứng.

Nếu không đặt chính sách này, Google Chrome sẽ sử dụng giá trị mặc định là 5000 mili giây.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Độ trễ tìm nạp tối đa sau khi hủy hiệu lực chính sách:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameMaxInvalidationFetchDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)