In bản gốc

Định cấu hình danh sách máy in.

Chính sách này cho phép quản trị viên cung cấp cấu hình máy in cho
người dùng của mình.

display_name và description là các chuỗi dạng tự do có thể tùy chỉnh để dễ dàng chọn máy in. manufacturer và model giúp người dùng cuối dễ dàng nhận dạng máy in. Các thông tin này cho biết nhà sản xuất và kiểu máy in. uri phải là một địa chỉ có thể truy cập được từ máy khách, bao gồm cả scheme, port và queue. uuid là không bắt buộc. Nếu được cung cấp, tùy chọn này sẽ dùng để giúp loại bỏ tình trạng trùng lặp máy in zeroconf.

effective_model phải chứa tên của máy in, hoặc bạn phải đặt autoconf thành true. Các máy in có cả hai hoặc không có thuộc tính nào đều bị bỏ qua.

Quá trình thiết lập máy in sẽ hoàn tất trong lần đầu tiên sử dụng máy in. Các tệp PPD sẽ không được tải xuống cho đến khi máy in được dùng. Sau lần đó, các tệp PPD dùng thường xuyên sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm.

Chính sách này không ảnh hưởng đến việc người dùng có thể định cấu hình máy in trên từng thiết bị hay không. Chính sách này nhằm bổ sung cho quá trình định cấu hình máy in theo từng người dùng.

Đối với các thiết bị được quản lý bằng Active Directory, chính sách này hỗ trợ mở rộng ${MACHINE_NAME[,pos[,count]]} thành tên máy Active Directory hoặc chuỗi con của tên máy đó. Chẳng hạn, nếu tên máy là CHROMEBOOK, thì ${MACHINE_NAME,6,4} sẽ được thay thế bằng 4 ký tự bắt đầu sau vị trí thứ 6, tức là BOOK. Xin lưu ý rằng vị trí này được tính theo kiểu ký tự đầu tiên là vị trí 0.

Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NativePrinters để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{ "display_name": "Color Laser", "description": "The printer next to the water cooler.", "manufacturer": "Printer Manufacturer", "model": "Color Laser 2004", "uri": "ipps://print-server.intranet.example.com:443/ipp/cl2k4", "uuid": "1c395fdb-5d93-4904-b246-b2c046e79d12", "ppd_resource": { "effective_model": "Printer Manufacturer ColorLaser2k4", "autoconf": false } }

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

In bản gốc

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\NativePrinters
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)