Tệp cấu hình máy in dành cho doanh nghiệp

Cung cấp cấu hình máy in dành cho doanh nghiệp.

Chính sách này cho phép bạn cung cấp cấu hình máy in cho các thiết bị Google Chrome OS. Định dạng này giống với định dạng của từ điển NativePrinters với trường "id" hoặc "guid" bổ sung bắt buộc trên mỗi máy in để đưa vào danh sách cho phép hoặc danh sách cấm.

Kích thước tệp không được vượt quá 5MB và phải được mã hóa ở định dạng JSON. Theo ước tính, một tệp có chứa khoảng 21.000 máy in sẽ mã hóa dưới dạng tệp 5MB. Hàm băm mật mã được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của nội dung tải xuống.

Tệp sẽ được tải xuống và lưu vào bộ nhớ đệm. Bất cứ khi nào URL hoặc hàm băm thay đổi thì tệp này sẽ được tải xuống lại.

Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome OS sẽ tải tệp cấu hình máy in xuống và cung cấp các máy in theo đúng NativePrintersBulkAccessMode, NativePrintersBulkWhitelist và NativePrintersBulkBlacklist.

Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách này.

Chính sách này không ảnh hưởng đến việc người dùng có thể định cấu hình máy in trên từng thiết bị hay không. Chính sách này nhằm bổ sung cho cấu hình của các máy in theo từng người dùng.

Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NativePrintersBulkConfiguration để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"url": "https://example.com/printerpolicy",
"hash": "deadbeefdeadbeefdeadbeefdeadbeefdeafdeadbeefdeadbeef"
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tệp cấu hình máy in dành cho doanh nghiệp (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNativePrintersBulkConfiguration
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNativePrintersBulkConfiguration
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)