Kiểm soát tính năng phát hiện Chia sẻ tệp trong mạng thông qua NetBIOS

Chính sách này kiểm soát việc tính năng Chia sẻ tệp trong mạng dành cho Google Chrome OS có phải dùng NetBIOS Name Query Request protocol để phát hiện các mục chia sẻ trên mạng hay không.
Nếu đặt chính sách này thành True, tính năng phát hiện chia sẻ sẽ dùng giao thức NetBIOS Name Query Request protocol để phát hiện các mục chia sẻ trên mạng.
Nếu đặt chính sách này thành False, tính năng phát hiện chia sẻ sẽ không dùng giao thức NetBIOS Name Query Request protocol để phát hiện các mục chia sẻ trên mạng.
Nếu không đặt chính sách này, chế độ mặc định sẽ là tắt đối với người dùng do doanh nghiệp quản lý và bật đối với người dùng không được quản lý.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNetBiosShareDiscoveryEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)