Danh sách các mục chia sẻ tệp trong mạng đã định cấu hình sẵn.

Chỉ định một danh sách các mục chia sẻ tệp trong mạng đã định cấu hình sẵn.

Mỗi mục trong danh sách của chính sách này là một đối tượng có hai thành phần: "share_url" và "mode". "share_url" phải là URL của mục chia sẻ và "mode" phải là "drop_down" hoặc "pre_mount". Chế độ "drop_down" cho biết rằng "share_url" sẽ được thêm vào danh sách thả xuống của vị trí chia sẻ. Chế độ "pre_mount" cho biết rằng "share_url" sẽ được kết nối.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=NetworkFileSharesPreconfiguredShares để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

[
{
"mode": "drop_down",
"share_url": "smb://server/share"
},
{
"mode": "drop_down",
"share_url": "\\\\server\\share"
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách các mục chia sẻ tệp trong mạng đã định cấu hình sẵn. (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNetworkFileSharesPreconfiguredShares
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameNetworkFileSharesPreconfiguredShares
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)