Giới hạn thời gian cho mỗi ứng dụng

Cho phép đặt giới hạn sử dụng cho mỗi ứng dụng.
Bạn có thể áp dụng giới hạn sử dụng cho các ứng dụng đã cài đặt trên Google Chrome OS đối với người dùng cụ thể.
Các giới hạn phải được chỉ định trong danh sách |app_limits|. Chỉ được phép áp dụng một giới hạn cho mỗi ứng dụng. Các ứng dụng không có trong danh sách này sẽ không bị giới hạn.
Bạn không thể chặn các ứng dụng thiết yếu với hệ điều hành. Các giới hạn áp dụng cho những ứng dụng đó sẽ bị bỏ qua.
Ứng dụng được xác định duy nhất bằng |app_id|. Vì mỗi loại ứng dụng có thể dùng định dạng mã nhận dạng khác nhau, nên bạn cần chỉ định |app_type| ngay cạnh |app_id|.
Giới hạn thời gian cho mỗi ứng dụng hiện chỉ hỗ trợ các ứng dụng |ARC|. Tên gói Android được dùng làm |app_id|.
Các loại ứng dụng khác sẽ được hỗ trợ trong tương lai. Còn bây giờ, bạn vẫn có thể chỉ định các ứng dụng này trong chính sách, nhưng các giới hạn sẽ không có hiệu lực.
Hiện có 2 loại giới hạn: |BLOCK| và |TIME_LIMIT|.
|BLOCK| khiến người dùng không thể sử dụng ứng dụng. Nếu bạn chỉ định |daily_limit_mins| cùng với giới hạn |BLOCK| thì |daily_limit_mins| sẽ bị bỏ qua.
|TIME_LIMITS| áp dụng giới hạn mức sử dụng hằng ngày và khiến người dùng không thể sử dụng ứng dụng sau khi đạt đến giới hạn đó vào ngày cụ thể. Giới hạn mức sử dụng được chỉ định theo |daily_limit_mins|. Hằng ngày, hệ thống sẽ đặt lại giới hạn mức sử dụng vào thời gian (theo giờ UTC) đã chỉ định trong |reset_at|.
Chính sách này chỉ dùng cho người dùng là trẻ em.
Chính sách này sẽ bổ sung cho 'UsageTimeLimit'. Các giới hạn đã chỉ định trong 'UsageTimeLimit' như thời gian sử dụng thiết bị và giờ đi ngủ sẽ được thực thi bất kể 'PerAppTimeLimits' là như thế nào.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=PerAppTimeLimits để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"app_limits": [
{
"app_info": {
"app_type": "ARC",
"app_id": "com.example.myapp"
},
"restriction": "TIME_LIMIT",
"daily_limit_mins": 30,
"last_updated_millis": "1570223060437"
},
{
"app_info": {
"app_type": "EXTENSION",
"app_id": "pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia"
},
"restriction": "TIME_LIMIT",
"daily_limit_mins": 10,
"last_updated_millis": "1570223000000"
},
{
"app_info": {
"app_type": "BUILT-IN",
"app_id": "iniodglblcgmngkgdipeiclkdjjpnlbn"
},
"restriction": "BLOCK",
"last_updated_millis": "1570223000000"
}
],
"reset_at": {
"hour": 6,
"minute": 0
}
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Giới hạn thời gian cho mỗi ứng dụng (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePerAppTimeLimits
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePerAppTimeLimits
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)