Danh sách cho phép về giới hạn thời gian cho mỗi ứng dụng

Chính sách này chỉ định những ứng dụng và URL sẽ được đưa vào danh sách cho phép theo các giới hạn sử dụng của mỗi ứng dụng.
Danh sách cho phép đã định cấu hình được áp dụng cho các ứng dụng cài đặt trên Google Chrome OS đối với người dùng cụ thể có giới hạn thời gian cho mỗi ứng dụng.
Bạn chỉ có thể áp dụng danh sách cho phép đã định cấu hình cho các tài khoản của người dùng trẻ em và danh sách này chỉ có hiệu lực khi đặt chính sách PerAppTimeLimits.
Danh sách cho phép đã định cấu hình sẽ được áp dụng cho các ứng dụng và URL sao cho các ứng dụng và URL sẽ không bị chặn theo giới hạn thời gian cho mỗi ứng dụng.
Thời gian truy cập vào các URL nằm trong danh sách cho phép sẽ không tính vào giới hạn thời gian trên Chrome.
Thêm biểu thức chính quy của URL vào |url_list| để đưa các URL khớp với bất kỳ biểu thức chính quy nào trong danh sách vào danh sách cho phép.
Thêm một ứng dụng cùng với |app_id| và |app_type| tương ứng vào |app_list| để đưa ứng dụng đó vào danh sách cho phép.

Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=PerAppTimeLimitsWhitelist để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"url_list": [
"chrome://*",
"file://*",
"https://www.support.google.com",
"https://www.policies.google.com"
],
"app_list": [
{
"app_type": "EXTENSION",
"app_id": "pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia"
},
{
"app_type": "BUILT-IN",
"app_id": "iniodglblcgmngkgdipeiclkdjjpnlbn"
}
]
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách cho phép về giới hạn thời gian cho mỗi ứng dụng (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePerAppTimeLimitsWhitelist
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePerAppTimeLimitsWhitelist
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)