ലോഞ്ചറിൽ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള പിൻ ചെയ്‌ത അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

ലോഞ്ചർ ബാറിൽ പിൻ ചെയ്‌ത അപ്ലിക്കേഷനുകളായി കാണിക്കുന്ന Google Chrome OS അപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫയറുകളെ ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നു.

നയം കോൺഫിഗർ ചെയ്‌തെങ്കിൽ, അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഗണം ഉറപ്പിക്കുകയും ഉപയോക്താവിന് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് ലോഞ്ചറിലെ പിൻ ചെയ്‌ത അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ലോഞ്ചറിൽ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള പിൻ ചെയ്‌ത അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PinnedLauncherApps
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)