தொடக்கத்தில் காண்பிப்பதற்கான பின்செய்யப்பட்ட பயன்பாடுகளின் பட்டியல்

தொடக்கப் பட்டியில் பின்செய்யப்பட்ட பயன்பாடுகளாக Google Chrome OS காண்பிக்கும்
பயன்பாட்டு அடையாளங்காட்டிகளைப் பட்டியலிடுகிறது.

இந்த கொள்கை உள்ளமைக்கப்பட்டிருந்தால், பயன்பாடுகளின் தொகுப்பு சரிசெய்யப்பட்டு, பயனரால் மாற்ற முடியாது.

இந்த கொள்கை உள்ளமைக்கப்படாமல் இருந்தால், தொடக்கத்தில் பின்செய்யப்பட்ட பயன்பாடுகளின் பட்டியலைப் பயனர் மாற்றலாம்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

தொடக்கத்தில் காண்பிப்பதற்கான பின்செய்யப்பட்ட பயன்பாடுகளின் பட்டியல்

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PinnedLauncherApps
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)