Hình ảnh PluginVm

Chính sách này chỉ định hình ảnh PluginVm cho người dùng. Bạn có thể đặt chính sách này bằng cách chỉ định URL mà từ đó thiết bị có thể tải hình ảnh xuống và một hàm băm SHA-256 dùng để xác minh tính toàn vẹn của nội dung tải xuống.

Chính sách này phải được chỉ định dưới dạng một chuỗi biểu thị URL và hàm băm ở định dạng JSON.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=PluginVmImage để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"url": "https://example.com/plugin_vm_image",
"hash": "842841a4c75a55ad050d686f4ea5f77e83ae059877fe9b6946aa63d3d057ed32"
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hình ảnh PluginVm (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePluginVmImage
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePluginVmImage
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)