இந்தத் தளங்களில் Flash செருகுநிரலை அனுமதி

Flash செருகுநிரலை இயங்க அனுமதிக்கும் தளங்களைக் குறிப்பிடும் url பட்டியலை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்கவில்லை எனில், இயல்புநிலை மதிப்பு எல்லாத் தளங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும். அப்படி அமைக்கப்படும் மதிப்பு, 'DefaultPluginsSetting' கொள்கையாகவோ (ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டிருந்தால்) அல்லது பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைவாகவோ இருக்கும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இந்தத் தளங்களில் Flash செருகுநிரலை அனுமதி

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PluginsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)