ഈ സൈറ്റുകളിൽ Flash പ്ലഗിൻ ബ്ലോക്കുചെയ്യുക

Flash പ്ലഗിൻ റൺ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത സൈറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന url പാറ്റേണുകളുടെ ഒരു ലിസ്‌റ്റ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ സൈറ്റുകൾക്കും വേണ്ടി, ആഗോള സ്ഥിര മൂല്യം ഉപയോഗിക്കപ്പെടും; 'DefaultPluginsSetting' നയം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നോ, സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന്റെ വ്യക്തിഗത കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നോ ഉള്ള മൂല്യമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ഈ സൈറ്റുകളിൽ Flash പ്ലഗിൻ ബ്ലോക്കുചെയ്യുക

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\PluginsBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)