പവർ മാനേജ്‌മെന്റിനെ വീഡിയോ പ്രവർത്തനം ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക

ഈ നയം 'ശരി' എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയോ സജ്ജമാക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോക്താവ് നിഷ്‌ക്രിയമായിരിക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കില്ല. ഇത് നിഷ്‌ക്രിയ കാലതാമസം, സ്‌ക്രീൻ തെളിച്ചം കുറയുന്നതിന്റെ കാലതാമസം, സ്‌ക്രീൻ ഓഫാകുന്നതിന്റെ കാലതാമസം, സ്‌ക്രീൻ ലോക്ക് ആകുന്നതിന്റെ കാലതാമസം എന്നിവയിലേക്കെത്തുന്നതും തത്തുല്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതും തടയുന്നു.

ഈ നയം 'തെറ്റ്' എന്നതായി സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിനെ നിഷ്‌ക്രിയമായി പരിഗണിക്കുന്നത് വീഡിയോ പ്രവർത്തനം തടയില്ല.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePowerManagementUsesVideoActivity
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)