ટકાવારી કે જેના દ્વારા પ્રસ્તુતિ મોડમાં સ્ક્રીન મંદતા વિલંબને માપવામાં આવે છે

તે ટકાવારી નિર્દિષ્ટ કરે છે કે જેના દ્વારા જ્યારે ઉપકરણ પ્રસ્તુતિ મોડમાં હોય ત્યારે સ્ક્રીન મંદતા વિલંબ માપવામાં આવે છે.

જો આ નીતિ સેટ કરેલી હોય, તો તે ટકાવારી નિર્દિષ્ટ કરે છે કે જેના દ્વારા ઉપકરણ પ્રસ્તુતિ મોડમાં હોય ત્યારે સ્ક્રીન મંદતા વિલંબ માપવામાં આવે છે. જ્યારે સ્ક્રીન મંદતા વિલંબ માપવામાં આવે છે, ત્યારે સ્ક્રીન બંધ, સ્ક્રીન લૉક અને સ્ક્રીન નિષ્ક્રિય વિલંબો મૂળ રીતે ગોઠવેલા સ્ક્રીન મંદતા વિલંબથી સમાન અંતરોને જાળવવા માટે સમાયોજિત થાય છે.

જો નીતિ સેટ ન કરેલી હોય, તો ડિફોલ્ટ માપ પરિબળનો ઉપયોગ થાય છે.

માપ પરિબળ 100% અથવા વધુ હોવું આવશ્યક છે. પ્રસ્તુતિ મોડમાં સ્ક્રીન મંદતા વિલંબને નિયમિત સ્ક્રીન મંદતા વિલંબ કરતાં નાનાં બનાવશે તેવા મૂલ્યોને મંજૂરી નથી.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ટકાવારી કે જેના દ્વારા પ્રસ્તુતિ મોડમાં સ્ક્રીન મંદતા વિલંબને માપવામાં આવે છે:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePresentationScreenDimDelayScale
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)