Tỷ lệ phần trăm theo đó xác định độ trễ mờ màn hình ở chế độ bản trình bày

Chỉ định tỷ lệ phần trăm mà theo đó độ trễ giảm độ sáng màn hình sẽ thay đổi khi thiết bị ở chế độ thuyết trình.

Nếu bạn đặt chính sách này, thì chính sách sẽ chỉ định tỷ lệ phần trăm mà theo đó độ trễ giảm độ sáng màn hình sẽ thay đổi khi thiết bị ở chế độ thuyết trình. Khi độ trễ giảm độ sáng màn hình thay đổi, độ trễ tắt màn hình, độ trễ khóa màn hình và độ trễ khi không hoạt động sẽ được điều chỉnh để duy trì cùng khoảng thời gian với độ trễ giảm độ sáng màn hình như được định cấu hình ban đầu.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì hệ số tỷ lệ mặc định sẽ được sử dụng.

Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu tắt PowerSmartDimEnabled. Nếu không, chính sách này sẽ bị bỏ qua vì độ trễ giảm độ sáng màn hình là do một mô hình máy học xác định.

Hệ số tỷ lệ phải từ 100% trở lên. Bạn không được sử dụng các giá trị rút ngắn độ trễ làm mờ màn hình trong chế độ thuyết trình so với độ trễ làm mờ màn hình thông thường.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tỷ lệ phần trăm theo đó xác định độ trễ mờ màn hình ở chế độ bản trình bày:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePresentationScreenDimDelayScale
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)