Cài đặt proxy

Định cấu hình các tùy chọn cài đặt proxy cho Google Chrome. Các tùy chọn cài đặt proxy này cũng có sẵn cho các ứng dụng App Runtime for Chrome (ARC).

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, Google Chrome và các ứng dụng App Runtime for Chrome (ARC) sẽ bỏ qua tất cả những tùy chọn liên quan đến proxy được chỉ định từ dòng lệnh.

Việc không đặt chính sách này sẽ cho phép người dùng tự chọn tùy chọn cài đặt proxy.

Nếu bạn đặt chính sách ProxySettings, chính sách sẽ ghi đè mọi chính sách ProxyMode, ProxyPacUrl, ProxyServer, ProxyBypassList và ProxyServerMode riêng lẻ.

Trường ProxyMode cho phép bạn chỉ định máy chủ proxy được Google Chrome sử dụng và ngăn người dùng thay đổi các tùy chọn cài đặt proxy.

Trường ProxyPacUrl là URL dẫn tới một tệp .pac proxy.

Trường ProxyServer là URL của máy chủ proxy.

Trường ProxyBypassList là danh sách các máy chủ proxy mà Google Chrome sẽ bỏ qua.

Trường ProxyServerMode không còn dùng nữa mà thay bằng trường 'ProxyMode'. Trường này cho phép bạn chỉ định máy chủ proxy được Google Chrome sử dụng và ngăn người dùng thay đổi các tùy chọn cài đặt proxy.

Nếu bạn chọn giá trị 'direct' làm 'ProxyMode', proxy sẽ không bao giờ được sử dụng và tất cả các trường khác sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn chọn giá trị 'system' làm 'ProxyMode', proxy của các hệ thống sẽ được sử dụng và tất cả các trường khác sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn chọn giá trị 'auto_detect' làm 'ProxyMode', tất cả các trường khác sẽ bị bỏ qua.

Nếu bạn chọn giá trị 'fixed_server' làm 'ProxyMode', các trường 'ProxyServer' và 'ProxyBypassList' sẽ được sử dụng.

Nếu bạn chọn giá trị 'pac_script' làm 'ProxyMode', các trường 'ProxyPacUrl' và 'ProxyBypassList' sẽ được sử dụng.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ProxySettings để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"ProxyMode": "direct",
"ProxyPacUrl": "https://internal.site/example.pac",
"ProxyServer": "123.123.123.123:8080",
"ProxyServerMode": 2,
"ProxyBypassList": "https://www.example1.com,https://www.example2.com,https://internalsite/"
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cài đặt proxy (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxySettings
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameProxySettings
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)