Configure allowed quick unlock modes

‏فهرست مجازی برای کنترل حالت‌های باز کردن سریع قفل که کاربر می‌تواند پیکربندی کند و برای قفل کردن و باز کردن قفل صفحه استفاده کند.

این مقدار فهرستی از رشته‌ها است. فهرست ورودی‌های معتبر عبارت‌اند از: «all» («همه») و «PIN» («پین»). با افزودن «all» («همه») به فهرست، همه حالت‌های سریع باز کردن قفل در دسترس کاربر خواهد بود، ازجمله حالت‌هایی که در آینده ایجاد شوند. درغیراین‌صورت، فقط حالت‌های باز کردن سریع قفل موجود در فهرست دردسترس هستند.

مثلاً، برای اجازه دادن به همه حالت‌های باز کردن سریع قفل، از ["all"]‌ استفاده کنید. برای اجازه دادن به باز کردن قفل فقط با پین، از ["PIN"] استفاده کنید. برای غیرفعال کردن همه حالت‌های باز کردن سریع قفل، از [] استفاده کنید.

به‌طور پیش‌فرض، برای مدیریت دستگاه، هیچ‌یک از حالت‌های باز کردن سریع قفل در دسترس نیستند.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Configure allowed quick unlock modes

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\QuickUnlockModeWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)