நெறிமுறை ஹேண்ட்லர்களைப் பதிவுசெய்

நெறிமுறை ஹேண்ட்லர்களின் பட்டியலைப் பதிவுசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. இது மட்டும் தான் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கொள்கையாகும். |protocol| பண்புக்கூறு "இதற்கு அனுப்பு" போன்ற அமைப்பிற்கும், |url| பண்புக்கூறு அமைப்பைச் செயல்படுத்தும் பயன்பாட்டின் URL அமைப்பிற்கும் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். '%s' ஆனது செயல்படுத்தப்பட்ட URL க்குப் பதிலாக மாற்றியமைக்கப்படும் படி இருந்தால், அமைப்பில் அதைச் சேர்க்கலாம்.

கொள்கை மூலம் பதிவுசெய்யப்பட்ட நெறிமுறை ஹேண்ட்லர்கள் பயனர் மூலம் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒன்றுடன் இணைக்கப்படும், மேலும் அவை இரண்டும் பயன்படுத்துவதற்குக் கிடைக்கும். புதிய இயல்புநிலை ஹேண்ட்லரை நிறுவுவதன் மூலம், பயனர் கொள்கையினால் நிறுவப்பட்ட நெறிமுறை ஹேண்ட்லர்களில் மேலெழுதலாம், ஆனால் கொள்கை மூலம் பதிவுசெய்யப்பட்ட நெறிமுறை ஹேண்ட்லரை அகற்ற முடியாது.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

நெறிமுறை ஹேண்ட்லர்களைப் பதிவுசெய்

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameRegisteredProtocolHandlers
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)