રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટ્સ માટે gnubby પ્રમાણીકરણને મંજૂરી આપવી

જો આ સેટિંગ સક્ષમ કરેલી છે, તો પછી gnubby પ્રમાણીકરણ વિનંતીઓને સમગ્ર રિમોટ હોસ્ટ કનેક્શન પર પ્રોક્સી કરવામાં આવશે.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ કરેલી છે અથવા ગોઠવેલી નથી, તો gnubby પ્રમાણીકરણ વિનંતીઓને પ્રોક્સી કરવામાં આવશે નહીં.

Supported on: SUPPORTED_WIN7
Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostAllowGnubbyAuth
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)