રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટના ડીબગ બિલ્ડ્સ માટે નીતિ ઓવરરાઇડ્સ

રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટના ડીબગ બિલ્ડ્સ પર નીતિઓને ઓવરરાઇડ કરે છે.

મૂલ્યનું નીતિના નામનાં JSON શબ્દકોશ તરીકે નીતિ મૂલ્ય મેપિંગ્સ પર વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
રિમોટ ઍક્સેસ હોસ્ટના ડીબગ બિલ્ડ્સ માટે નીતિ ઓવરરાઇડ્સ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)