ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್‌ನ ಡೀಬಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ

ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್‌ನ ಡೀಬಗ್ ಬಿಲ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಹೆಸರಿನ JSON ನಿಘಂಟಿನಂತೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್‌ನ ಡೀಬಗ್ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)