Chính sách ghi đè dành cho bản dựng Gỡ lỗi của máy chủ truy cập từ xa

Ghi đè chính sách trên bản dựng Gỡ lỗi của máy chủ truy cập từ xa.

Giá trị được phân tích cú pháp như từ điển JSON của tên chính sách đối với các ánh xạ giá trị chính sách.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Chính sách ghi đè dành cho bản dựng Gỡ lỗi của máy chủ truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDebugOverridePolicies
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)