ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು (ಹೋಸ್ಟ್ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವುದು) ಮತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರಂತೆ (ಅಂದರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು "johndoe@example.com" Google ಖಾತೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ "johndoe" ಆಗಿರುತ್ತದೆ) ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ.ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಹೋಸ್ಟ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೊಮೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ (ಅಂದರೆ "example.com") ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಲೀಕರ Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು RemoteAccessHostDomain ನೊಂದಿಗೆ RemoteAccessHostMatchUsername ನೀತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostMatchUsername
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)