പ്രാദേശിക ഉപയോക്താവിന്റെ പേരും റിമോട്ട് ആക്‌സസ്സ് ഹോസ്റ്റ് ഉടമയുടെ പേരും പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിദൂര ആക്‌സസ്സ് ഹോസ്‌റ്റ്, പ്രാദേശിക ഉപയോക്താവിന്റെ പേര് (ഹോസ്‌‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്) താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും Google അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര് ഹോസ്‌റ്റ് ഉടമയായി രജിസ്‌റ്റർചെയ്യുകയും ചെയ്യും (അതായത്, "johndoe@example.com" Google അക്കൗണ്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹോസ്‌റ്റാണെങ്കിൽ "johndoe"). ഹോസ്‌റ്റ് ഉടമയുടെ പേര്, ഹോസ്‌റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക ഉപയോക്താവിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണെങ്കിൽ ഹോസ്‌‌റ്റിന്റെ വിദൂര ആക്‌സസ്സ് ആരംഭിക്കില്ല. ഹോസ്‌റ്റ് ഉടമയുടെ Google അക്കൗണ്ട് നിർദ്ദിഷ്‌ട ഡൊമെയ്‌നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിർബന്ധിതമായി അറിയിക്കുന്നതിന് (ഉദാ. "example.com") RemoteAccessHostMatchUsername നയം, RemoteAccessHostDomain എന്നതിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയാണെങ്കിലോ സജ്ജമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ എത് പ്രാദേശിക ഉപയോക്താവുമായും വിദൂര ആക്‌സസ്സ് ഹോസ്‌റ്റ് ബന്ധപ്പെടുത്താനാകും.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostMatchUsername
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)