தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்களின் வழங்குதலைச் செயல்படுத்து

இணைப்பானது செயலில் இருக்கும்போது தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்டுகளின் வழங்குதலைச் செயல்படுத்தும்.

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டால், தொலைநிலை இணைப்பானது செயலில் இருக்கும்போது ஹோஸ்ட்களின் நிஜ உள்ளீட்டு மற்றும் வெளியீட்டு சாதனங்கள் முடக்கப்படும்.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்பட்டால் அல்லது அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், அக மற்றும் தொலைநிலை பயனர்கள் இதைப் பகிரும்போது ஹோஸ்ட்டுடன் தொடர்புகொள்ள முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostRequireCurtain
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)