தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்களுக்கான TalkGadget முன்னொட்டை உள்ளமை

ஹோஸ்ட்களின் தொலைநிலை அணுகலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் TalkGadget முன்னொட்டை உள்ளமைக்கும், மேலும் பயனர்கள் அதை மாற்றுவதிலிருந்து தடுக்கும்.

குறிப்பிட்டிருந்தால், TalkGadget க்கான முழுமையான களப் பெயரை உருவாக்க இந்த முன்னொட்டு TalkGadget இன் அடிப்படையில் சேர்க்கப்படும். '.talkgadget.google.com' என்பது அடிப்படை TalkGadget களப் பெயராகும்.

இந்த அமைப்பு இயக்கப்பட்டால், TalkGadget ஐ ஹோஸ்ட் அணுகும்போது இயல்புநிலை களப் பெயருக்குப் பதிலாக தனிப்பயன் களப் பெயரைப் பயன்படுத்தும்.

இந்த அமைப்பு முடக்கப்பட்டால் அல்லது அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், எல்லா ஹோஸ்ட்டுகளுக்கும் இயல்புநிலை TalkGadget களப் பெயர் ('chromoting-host.talkgadget.google.com') பயன்படுத்தப்படும்.

இந்தக் கொள்கை அமைப்பால் தொலைநிலை அணுகலுடைய கிளையன்ட்கள் பாதிக்கப்படமாட்டாது. TalkGadget ஐ அணுக அவை எப்போதும் 'chromoting-client.talkgadget.google.com' ஐப் பயன்படுத்தும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

தொலைநிலை அணுகல் ஹோஸ்ட்களுக்கான TalkGadget முன்னொட்டை உள்ளமை

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostTalkGadgetPrefix
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)