റിമോട്ട് ആക്‌സസ്സ് ക്ലയന്റ് പ്രാമാണീകരണ ടോക്കൺ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിനുള്ള URL

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കണക്ഷനുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വിദൂര ആക്‌സസ്സ് ക്ലയന്റുകൾ പ്രാമാണീകരണ ടോക്കൺ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വിദൂര ആക്‌സസ്സ് ഹോസ്‌റ്റ് ഈ URL ഉപയോഗിക്കും. RemoteAccessHostTokenUrl എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഫീച്ചർ നിലവിൽ സെർവറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

റിമോട്ട് ആക്‌സസ്സ് ക്ലയന്റ് പ്രാമാണീകരണ ടോക്കൺ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തുന്നതിനുള്ള URL

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostTokenValidationUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)