Phần trăm độ sáng màn hình

Nêu rõ phần trăm độ sáng màn hình.
Khi bạn đặt chính sách này, độ sáng ban đầu của màn hình sẽ được điều chỉnh theo giá trị của chính sách nhưng người dùng có thể thay đổi giá trị này sau đó. Các tính năng tự động điều chỉnh độ sáng sẽ bị tắt.
Khi bạn không đặt chính sách này, các tùy chọn kiểm soát màn hình của người dùng và tính năng tự động điều chỉnh độ sáng sẽ không bị ảnh hưởng.
Bạn phải đặt các giá trị của chính sách này trong khoảng từ 0-100%.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ScreenBrightnessPercent để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"BrightnessAC": 90,
"BrightnessBattery": 75
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Phần trăm độ sáng màn hình (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenBrightnessPercent
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenBrightnessPercent
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)