Độ trễ khóa màn hình

Chỉ định khoảng thời gian không có thao tác nhập của người dùng mà sau khoảng thời gian đó màn hình bị khóa khi chạy trên nguồn AC hoặc pin.

Khi được đặt thành giá trị lớn hơn không, khoảng thời gian này thể hiện khoảng thời gian mà người dùng không sử dụng trước khi Google Chrome OS khóa màn hình.

Khi khoảng thời gian này được đặt thành không, Google Chrome OS không khóa màn hình khi người dùng không sử dụng.

Khi khoảng thời gian này không được đặt, khoảng thời gian mặc định sẽ được sử dụng.

Cách khóa màn hình khi không sử dụng được khuyến nghị là bật khóa màn hình khi tạm ngừng và đặt Google Chrome OS tạm ngừng sau độ trễ khi không sử dụng. Bạn chỉ nên sử dụng chính sách này khi khóa màn hình xảy ra sớm hơn thời gian tạm ngừng đáng kể hoặc khi tạm ngừng khi không sử dụng hoàn toàn không được mong muốn.

Bạn phải chỉ định giá trị chính sách bằng mili giây. Các giá trị được giới hạn ở mức nhỏ hơn khoảng thời gian trễ khi không sử dụng.
Xem https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ScreenLockDelays để biết thêm thông tin về lược đồ và định dạng.

Giá trị mẫu:

{
"Battery": 300000,
"AC": 600000
}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Độ trễ khóa màn hình (Trường một dòng không dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai. Hãy bắt đầu sử dụng hộp văn bản nhiều dòng bên dưới.)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenLockDelays
Value TypeREG_SZ
Default Value


Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameScreenLockDelays
Value TypeREG_MULTI_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)