Διεργασίες του Internet Explorer

Η ρύθμιση πολιτικής περιορισμού ασφαλείας πρωτοκόλλου MK μειώνει την εκτεθειμένη επιφάνεια επιθέσεων αποκλείοντας το πρωτόκολλο MK. Οι πόροι που φιλοξενούνται στο πρωτόκολλο MK θα αποτύχουν.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, το πρωτόκολλο MK θα αποκλείεται από την Εξερεύνηση αρχείων και τον Internet Explorer και οι πόροι που φιλοξενούνται στο πρωτόκολλο MK δεν θα λειτουργούν.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, οι εφαρμογές θα μπορούν να χρησιμοποιούν το API του πρωτοκόλλου MK. Οι πόροι που φιλοξενούνται στο πρωτόκολλο MK θα λειτουργούν για τις διεργασίες της Εξερεύνησης αρχείων και του Internet Explorer.

Εάν δεν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση πολιτικής, το πρωτόκολλο MK θα αποκλείεται από την Εξερεύνηση αρχείων και τον Internet Explorer και οι πόροι που φιλοξενούνται στο πρωτόκολλο MK δεν θα λειτουργούν.


Υποστηρίζεται σε: Τουλάχιστον Internet Explorer 6.0 σε Windows XP με Service Pack 2 ή Windows Server 2003 με Service Pack 1
Enable policy:
Registry PathValue NameValue TypeValue
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ1
Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ1
Disable Policy:
Registry HiveRegistry PathValue NameValue TypeValue
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOL(Reserved)REG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLexplorer.exeREG_SZ0
HKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_MK_PROTOCOLiexplore.exeREG_SZ0

inetres.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)